KONDOR Nice And Lovely FCI

12 tygodni

8 tygodni

6 tygodni

5 tygodni

4 tygodnie